ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္အခ်က္အလက္မ်ား (တိုက္ရိုက္ထိေတြ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ)
CUKCUKသည္န္ထမ္းမ်ားအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားႏွင့္လုပ္ငန္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေပး နိုင္သည္။
ဧည္ႀကဳိဌာန
nghiệp vụ bán hàng
စားပြဲထိုး
nghiệp vụ bán hàng
ေငြကိုင္
nghiệp vụ bán hàng
မီးဖုိေခ်ာင္/ဘား
nghiệp vụ bán hàng
nghiệp vụ bán hàng
စားပြဲထိုး
nghiệp vụ bán hàng
ဧည္ႀကဳိဌာန
nghiệp vụ bán hàng
ေငြကိုင္
nghiệp vụ bán hàng
မီးဖုိေခ်ာင္/ဘား
Nhân viên ghi nhận đặt chỗ
ဧည္ႀကဳိဌာနအတြက္အသြင္အၿပင္မ်ား
ေနရာမွာယူ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားနွင့္စားသုံးသူမ်ား ၏လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေဖာ္ၿပေပးထားျခင္း
 • စားပြဲအလြတ္မ်ားကုိ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးနုိင္ရန္ လ်င္ၿမန္စြာေဖာ္ၿပေပးၿခင္း.
 • စာရင္းတြင္ပါ၀င္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးျခင္းနွင့္ အပ္ေငြ လက္ခံၿခင္း.
 • ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ လြယ္ကူစြာ ၿပဳၿပင္နုိင္ၿခင္း.
 • ၀န္ေဆာင္မွဳအခ်ိန္ဇယားမ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္းကုိ ေနွာင္းေနွးမွဳ မရွိေစဘဲ ၿပဳလုပ္ေပးၿခင္းဗီဒီယုိဖုိင္ ၾကည္႕ရန္.
Nhân viên phục vụ
စားပြဲထိုး အတြက္အသြင္အၿပင္မ်ား
ေအာင္ဒါမ်ားကုိ ၿမန္ဆန္တိက်စြာ စိစဥ္ေပးျခင္း
 • ဖုန္း/တဘလတ္မ်ား ၿဖင့္ အစားအေသာက္စာရင္းမ်ားကုိ ပုံနွင့္တကြၾကည္႕ရွဳနုိင္ၿပီး ေအာင္ဒါမွာနုိင္ျခင္း.
 • စားပြဲမွ မွာသည္မ်ားကုိ မီးဖုိေခ်ာင္သုိ႕ တုိက္ရုိက္ အမွာစာေပးပုိ႕ေပးျခင္း.
 • ေအာ္ဒါမွာျခင္းမ်ား ကုိ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ေဖာ္ၿပေပးၿခင္း.
 • ေငြေပးေခ်မွဳ မၿပဳခင္ မွာယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ စစ္ေဆးေပးျခင္းဗီဒီယုိဖုိင္ ၾကည္႕ရန္.
Nhân viên bếp/ bar
မီးဖုိေခ်ာင္ အတြက္ အၿပင္အဆင္မ်ား
ထိေရာက္ေသာမီးဖုိေခ်ာင္ စနစ္ျဖင့္ ရရွိလာေသာ မွာယူမွဳမ်ားကုိ စီစဥ္ၿခင္း
 • မွာယူမွဳမ်ားကုိ ခ်က္ျခင္း လက္ခံနုိင္ျခင္း.
 • မီးဖုိေခ်ာင္ အပုိင္းတြင္ မွာယူမွဳမ်ားကုိ လြယ္ကူရုိးရွင္းစြာ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္ျခင္း.
 • မွာယူမွဳမ်ားကုိ အေသးစိတ္ ၾကည္ရွဳနုိင္ျခင္း ; နာမည္၊ အေရအတြက္၊ ခ်က္ၿပဳတ္ျခင္းနည္းလမ္း စသည္ျဖင့္.
 • ၿပဳလုပ္ၿပီးေသာ အစားအစားမ်ားကုိ ေကာင္တာသုိ႕ လြယ္ကူစြာအသိေပးျခင္း.
 • ေကာင္တာမွ ရုိးရွင္းေသာ TV ၿမင္ကြင္းျဖင့္မွာယူထားေသာစားပြဲ စီသုိ႕ ပုိ႕ေပးနုိင္ျခင္း။.
ေငြကိုင္ေပးမည့္သူ အတြက္အၿပင္အဆင္မ်ား
ေငြေပးေခ်မွဳကို တိက်ၿမန္ဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းေငြေပးေခ်မွဳ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ပါ၀င္ျခင္း
 • ေငြရွင္းမည္႕စားပြဲကုိ အေရာင္မ်ားျဖင့္ခဲြၿခားထားေသာေၾကာင့္ လြယ္ကူစြာ သိနုိင္ျခင္း.
 • ေလ်ာ့ေစ်းမ်ား၊အခြန္မ်ား၊၀န္ေဆာင္ခမ်ားအားလုံးကုိ အလုိေလ်ာက္ ပါ၀င္ေပါင္းထည္႕ေပးျခင္း။.
 • ေငြေပးေခ်မွဳနည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး (ေငြသား၊ခရစ္ဒစ္ ကတ္၊ဒက္ဘစ္ကတ္၊အီး-ေ၀ါလက္ စသည္႕)ျဖင့္ ေပးေခ်နုိင္ျခင္း။.
 • ေငြသားလဲလွယ္သည္႕အခါအေပ်ာက္အဆုံး မရွိေစရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း။ဗီဒီယုိဖုိင္ ၾကည္႕ရန္.
Thu ngân tính tiền
ဆုိင္ရွင္အတြက္ အသြင္အၿပင္မ်ား (ေနာက္ကြယ္မွ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ)
အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး ထိေရာက္ေသာ နည္လမ္းမ်ားျဖင့္စားေသာက္ဆုိင္ကုိ စီစဥ္နုိင္ျခင္း
 • မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ား မွအစီအရင္ခံစာမ်ားကုိ အြန္းလုိင္းေပၚမွာ ခ်က္ခ်င္း ၾကည္႕ရွဳနုိင္ျခင္း။.
 • ဆုိင္ရွင္မွ စားေသာက္ဆုိင္ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကုိ ကူညီရန္ စာရင္းဇယားနွင့္ စီစစ္ထားေသာ အစီခံစာ ၄၀ ေက်ာ္ (ေရာင္းရေငြ၊အၿမတ္၊စားသုံးသူဦးေရ စသည္ျဖင့္).
 • လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလုံး ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးၿခင္း : စားပြဲထုိးရဲ့ ေအာ္ဒါမွာျခင္း ၊ ေကာင္တာမွေငြရွင္းေပးျခင္း.
 • ဆုိင္ၿပင္ပ တြင္ ဆုိင္ရွင္အား စီမံခန္႕ခြဲ နုိင္ရန္ ေထာက္ပ့့ံေပးႏိုင္ျခင္း : စာရင္းမ်ား စီစစ္ျခင္း၊ အေရာင္းၿမွင့္တင္ၿခင္း ပုံစံ၊ ၀န္ထမ္းအခ်က္အလတ္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ သုိေလွာင္ထားေသာ ကုန္ပစၥည္း နွင့္ တာ၀န္ မ်ား ၊ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲျခင္း နွင့္ အၿခားေသာစီမံခန္႔ခြဲမွဳမ်ား.
ကုန္ၾကမ္းနွင့္လုိအပ္ေသာပစၥည္း၀ယ္ယူမွဳ ကုိ စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
ဆုိင္အတြက္လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ကုိ တေန႕လွ်င္ ဆယ္မိနစ္ခန္႕ အခ်ိန္ေပးယုံၿဖင့္ CUKCUK မွ ဆုိင္ရွင္အား ၀ယ္ရန္လုိေသာ ပစၥည္းစာရင္းနွင့္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္ေသာ အလုပ္တာ၀န္မ်ား ကုိ ကူညီ စီမံ ေပးထား ပါသည္။.
chủ nhà hàng
သုိေလွာင္ရုံ စီမံခန္႕ခြဲၿခင္း
CUKCUK မွ ဆုိင္ရွင္အား သြင္းကုန္ ထုတ္ကုန္မ်ားရဲ့ အေျခအေနနွင့္ သုိေလွာင္ရုံမွ ၀ယ္ရန္လုိအပ္ေသာ ပစၥည္းစာရင္း ကုိ အခ်ိန္တုိတုိအတြင္း ထုတ္ေပးပါသည္။ ဒါအၿပင္ CUKCUK မွ ဆုိင္တြင္း ကုန္သြား ေသာ ပစၥည္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ် ၿခင္း၊ အေရာင္းထုိင္းေသာ ပစၥည္းမ်ား ကုိ ထပ္၀ယ္မိျခင္းတုိ႕မွ ကာကြယ္ေပးပါသည္။.
chủ nhà hàng
အေရာင္းၿမင့္တင္ ၿခင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား
သင့္ေတာ္ေသာ ေလ်ာ့ေစ်းမ်ား နွင့္ ဆြဲေဆာင္မွဳ ရွိေသာ အေရာင္းပုံစံ : X ၀ယ္လွ်င္ Y ရမည္ ၊ ဘယ္ေလာက္ % ၀ယ္လွ်င္ေလ်ာ့ေစ်းဘယ္ေလာက္ စသည္႕ တုိ႕ အၿပင္ ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္မ်ား။ မတူညီေသာ ေလ်ာ့ေစ်းအမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ေငြရွင္းေကာင္တာ မွ မွန္ကန္လ်င္ၿမန္စြာ ေငြေပးေခ်မွဳ ၿပဳနုိင္ရန္ အလုိေလ်ာက္ တြက္ခ်က္ေပးၿခင္း.
chủ nhà hàng
ေငြေၾကး ကိစၥမ်ား အား ကုိင္တြယ္ေပးၿခင္း
ဆုိင္ရွင္မွစာသုံးသူမ်ား ေဖာက္သည္မ်ား ကုန္ေပးသြင္းသူမ်ား ၏ ေငြသား၊ ခရစ္ဒစ္ ကတ္၊ ေဘာင္ခ်ာ စသည့္တုိ႕နွႈင့္ေငြေခ်ၿခင္းမ်ဳိး ကုိ အလြယ္တကူ သိၿမင္နုိင္ၿခင္း၊ ဆုိင္ရွင္မွ ေရာင္းရေငြမ်ား ကုိ အၿခား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သုိ႕ လြဲေၿပာင္းေပးနုိင္ရန္ စီမံ နုိင္ၿခင္း.
chủ nhà hàng
ေငြေၾကးတာ၀န္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား ေပၚမူတည္ၿပီး စားသုံးသူမ်ား ေဖာက္သည္မ်ားရဲ့ ေငြစာရင္းလက္က်န္မ်ား ကုိ အလြယ္တကူ ၾကည္႕ရွဳ တြက္ခ်က္ နွုိင္းယွဥ္နုိင္ၿခင္း.
chủ nhà hàng
စားေသာက္ဖြယ္စာရင္း ၿပဳၿပင္ၿခင္း
အစားအေသာက္စာရင္းမ်ားကို ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား နွင့္ တကြ အလြယ္တကူ လ်င္ၿမန္စြာ ၾကည္႕ရွဳနုိင္ပါသည္။ ဆုိင္ရွင္ မွ ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းလုပ္ခ်ိန္၊ ပစၥည္းတူမ်ား၊ ဦးစားေပး ပစၥည္းမ်ား စသည္႕တုိ႕ ကုိ အလြယ္တကူ ၿပဳၿပင္နုိင္သည္။ ထုိပစၥည္းမ်ား ၏ေစ်း နွုန္းကုိလဲ အလြယ္တကူ ဖုန္း တက္ဘလတ္ မ်ားၿဖင့္ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲ နုိင္ပါသည္။.
chủ nhà hàng
၀န္ထမ္းမ်ား၏ကုိယ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ားကုိ တည္ေဆာက္ၿခင္း
၀န္ထမ္းတေယာက္ၿခင္းစီအတြက္ ေယဘူယ် အခ်က္လတ္မ်ား အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ား ကုိ ဖန္းတီး/ၿပန္ၾကည္႕နုိင္ၿခင္း။ ၀န္ထမ္းတေယာက္ၿခင္းစီ ၏အလုပ္တာ၀န္မ်ားကုိ အၿပည့္အ၀ လုပ္ကုိင္နုိင္ရန္ ခြင့္ၿပဳခ်က္ေပးနုိင္ျခင္း.
chủ nhà hàng
စိုးရိမ္စရာမရွိေသာ ရက္ေပါင္း ၃၀ အစမ္းသုံးစြဲမႈအတြက္ ယေန႔ဘဲစာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ
ဒီထက္ပုိၿပီး သိခ်င္လွ်င္
ဖုန္းေခၚရန
ေမးခ်င္တာေတြ ေမးရန္
ကၽြန္ုပ္တုိ႕၏ ဗီဒီယုိ ကုိၾကည္႕ရန္