စားေသာက္ဆိုင္၊မုန္႔ေစ်းတန္း၊ေကာ္ဖီဆိုင္ မ်ားအတြက္ ေရာင္းခ်သည့္စနစ္…

မည္သည့္ေနရာ မည္သည့္အခ်ိန္ မည့္သည့္စက္ကိရိယာၿဖင့္မဆို သင့္၏စားေသာက္ဆိုင္ကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။
CUKCUK သည္ ဘယ္စားေသာက္ဆိုင္အမ်ိဳးအစားႏွင့္မဆိုကိုက္ညီသည္။
các loại hình nhà hàng

ေကာ္ဖီဆိုင္

အဓိကရရွိႏိုင္ေသာ ေသာက္သံုးစရာမ်ား: ေကာ္ဖီ, smoothies, မုန္႔ႏွင့္ေဖ်ာ္ရည္မ်ား
các loại hình nhà hàng

စားေသာက္ခန္း

အသားနဲ႔ၿပဳလုပ္ထားသည့္အစားေသာက္မ်ားကို အဓိကအားၿဖင့္ အမဲသား၊ၾကက္သား ပုစြန္စသည္ၿဖင့္ၿပဳလုပ္ထားသည္။…
các loại hình nhà hàng

Bistro pub

အဓိကရရွိႏိုင္ေသာအရာမ်ား beer, wine, cocktails… customer sမ်ားစိတ္ၾကိဳက္ပြဲၾကီးပြဲေသးမုန္႔အခ်ိဳပြဲမ်ား
các loại hình nhà hàng

သေရစာမုန္႔မ်ား

အဓိကရရွိႏိုင္ေသာအရာမ်ားအပူေပးႏွင့္ႀကိဳတင္ခ်က္ေသာ ပစၥည္းမ်ား
စာရင္းသြင္းထားေသာစားေသာက္ဆိုင္အေရအတြက္
နားလည္လြယ္ေသာစီမံခန္႔ခြဲ ေၿဖရွင္းနည္းမ်ား
lợi ích khi sử dụng cukcuk.vn
အခ်ိန္ေနရာမေရြးေစာင့္ၾကည့္ႏိုင္သည္
သင္၏ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးကို အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး မည္သည့္စက္ပစၥည္းၿဖင့္မဆို cloud technologyၿဖင့္ အေဝးမွ ထိန္းခ်ဳဳပ္ႏိုင္မည္။ တိက်မွန္ကန္စြာ သတင္းေပးပို႔ၿခင္းေၾကာင္း သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ တိုးတက္ႏုိင္မည့္ ထိေရာက္ေသာ ဆံုးၿဖတ္ကိုခ်မွတ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။.
lợi ích khi sử dụng cukcuk.vn
ကုန္ၾကမ္းအေသးစိတ္စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ
CUKCUKၿဖင့္ သင္သည္ သိွေလွာင္ရုံထဲမွ ကုန္ၾကမ္းမ်ားကိုအၿမဲထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္မည္ၿဖစ္သည္။ သင္၏စားေသာက္ဆိုင္အတြက္ ပစၥည္းမ်ားလံုေလာက္မႈရွိမရွိ၊စားေသာက္ကုန္မ်ားသက္တမ္းကုန္ဆံုးမႈရွိမရွိ၊ဘယ္ကုန္ၾကမ္းမ်ား အကုန္ဆံုးလဲ စတာေတြကို သင္သည္လ်င္ၿမန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။.
lợi ích khi sử dụng cukcuk.vn
အစီရင္ခံစာမ်ားအတြက္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿခင္း
သိုေလွာင္ရုံတြင္အတြက္ပစၥည္းမ်ားကိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿခင္း၊ ေရာင္းသည့္ေနရာတြင္ ေငြမ်ားေပ်ာက္ဆံုးၿခင္း၊ ေအာ္ဒါမ်ားစြာ ပယ္ဖ်က္ၿခင္းမ်ားစသည့္ ခက္ခဲလွသည့္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ားကို ေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။CUK CUK သည္ သင္၏စားေသာက္ဆိုင္အတြက ္ၿပႆနာမ်ားကိုေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည္။.
lợi ích khi sử dụng cukcuk.vn
ဝန္ေဆာင္မႈကိုတိုးၿမွင္ႏုိင္ၿခင္း
CUK CUK ၿဖင့္ ေအာ္ဒါမ်ား၊ခ်က္ၿပဳတ္ၿခင္း၊ေငြရွင္းၿခင္း မ်ားကို လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္သည္။CUK CUK သည္ သမားရိုးက် ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထက္၅၀%အထိ၀န္ေဆာင္မွဳတိုးၿမွင့္ႏုိင္ၿပီး အမွားမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။.
lợi ích khi sử dụng cukcuk.vn
လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာ ေငြရွင္းႏိုင္ၿခင္း
Discount အစီအစဥ္မ်ား အခြန္မ်ား အထူးေစ်းႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ ေငြစာရင္းေၿပစာမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္တြက္ေပးႏိုင္သည္။CUKCUK ၿဖင့္ ရႈပ္ေထြးေသာေဘလ္မ်ားကို စကၠန္႔အနည္းငယ္အတြင္းတြင္ cashier မ်ားကတြက္ခ်က္ေပးႏိုင္သည္။အလ်င္လို ေသာအခါတြင္လည္း စားသံုးသူမ်ားေစာင့္ဆိုင္းစရာမလိုဘဲ လ်င္ၿမန္လြယ္ကူေစသည္။.
lợi ích khi sử dụng cukcuk.vn
ေနရာေပါင္းမ်ားစြာကိုလြယ္ကူစြာစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ၿခင္း
CUKCUK ၿဖင့္ ဆိုင္ရွင္သည္ ေနရာမ်ားစြာကို လြယ္ကူလ်င္ၿမန္စြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သည္။ရုံးခ်ဳပ္အတြက္လည္း ေရာင္းခ်မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ား၊ menu အေၿပာင္းလဲမ်ား၊ ေစ်းအတက္အက်မ်ားကဲ့သို႔ သင့္စီးပြားေရးအေၿခအေနမ်ားကိုေကာင္းစြာထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။.
ယံုၾကည္ၿခင္း- စီးပြားေရး – လြယ္ကူၿခင္း
Online ႏွင့္ offline mode
Cloud နည္းပညာၿဖင့္ သင္သည္ အခ်ိန္တိက်စြာ ေနရာမေရြးအခ်ိန္မေရြး မည့္သည့္ဖုန္းႏွင့္မဆို အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။အင္တာနက္လိုင္းက်ပါကလည္း CUKCUK သည္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္အဆက္မၿပတ္ပဲလည္ပတ္ႏိုင္သည္။.
မိုဘိုင္းလ္စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ အကုန္အက်သက္သာၿခင္း
CUKCUK သည္PC, printer, POS system, tablets, smart phones စသည္မ်ားၿဖင့္ အသံုးၿပဳႏုိင္သည္။ဒါေၾကာင့္သင္သည္ hardwareအတြက္အကုန္အက်သက္သာေစသည္။.
လြယ္ကူစြာအသံုးၿပဳႏုိင္သည္္
သင္၏ဝန္ထမ္းမ်ားေလ့လာသည့္အခါတြင္လည္းႏွစ္နာရီထက္ပိုၿပီးအခ်ိန္ေပးစရာမလိုဘဲ Software ကိုေကာင္းစြာအသံုးၿပဳႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။.
dễ dàng triển khai cukcuk.vn
စားေသာက္ဆိုင္ေတြကCUKCUKကိုဘာေၾကာင့္ေရြးခ်ယ္သင့္သလဲ?
9 lý do chọn cukcuk.vn
9 lý do chọn cukcuk.vn
01.
လြယ္ကူစြာအသံုးၿပဳႏိုင္ၿခင္း
ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ CUKCUK ကိုအခ်ိန္တိုတြင္းလြယ္ကူစြာေလ့လာအသံုးၿပဳႏိုင္သည္။.
02.
Cloud-based POS
ၿမန္ဆန္ၿခင္း၊လံုၿခံဳၿခင္း ႏွင့္ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ႏိုင္ၿပီး Cloudမွတဆင့္အခ်ိန္မွန္ကန္စြာ reportမ်ားရႏိုင္သည္။ အင္တာနက္မလိုဘဲစားေသာက္ဆိုင္အတြင္း LAN ကြန္ရက္ၿဖင့္အသံုးၿပဳႏိုင္သည္။.
03.
သက္ေသာေစ်းႏႈန္း
$1/dayသာက်သင့္မည့္Softwareၿဖင့္ သင္၏စီးပြားေရးကိုေအာင္ၿမင္စြာတည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။.
04.
မည္သည့္ဆိုင္အရြယ္အစားမဆိုအဆင္ေျပျခင္း
CUKCUK သည္စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္၊ေကာ္ဖီဆိုင္၊bistros၊ bars၊ pubs စေသာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီသည္။.
05.
ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ဝန္ေဆာင္မႈ
သင္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တိုင္းတြင္ေဖာက္သည္မ်ားကို၁၆၅ရက္လံုးဝန္ေဆာင္မႈအၿပည့္ေပးစြမ္းႏုိင္သည္။.
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေဖာက္သည္မ်ား၏ေထာက္ခံခ်က္မ်ား
ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ႏွလံုးသားပင္ၿဖစ္သည္။ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္စားသံုးသူမ်ားကို ဝန္ေဆာင္ေကာင္းမ်ားအၿမဲေပးေနမည္ၿဖစ္သည္္။
“ယံုၾကည္ၿခင္း – အဆင္ေျပျခင္း – အေလးထားျခင္”
back
cukcuk.com.mm
ကၽြန္ေတာ္ဟာ အလုပ္မ်ားေသာ္လည္း CUKCUK ကိုအသံုးျပဳျပီး ကၽြန္ေတာ့္ဆိုင္ရဲ႕ အေျခအေနကို ဖုန္းေပၚမွ တဆင့္ နားလည္နိုင္ပါတယ္။CUKCUK ဟာ အလြန္သံုးရလြယ္ကူျပီး ကၽြန္ေတာ့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလဲ အသံုးျပဳပံုကို အခ်ိန္အမ်ားႀကီးေပးျပီး သင္ယူစရာမလိုပါဘူး။CUKCUK ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း စီမံခန္႕ခြဲမွဳစနစ္ ကလည္း ကၽြန္ေတာ့္ကို ကုန္ၾကမ္းမ်ားဝယ္ယူရာတြင္ ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေစပါတယ္။.
Mr. Kriss
Othentic စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ Owner
cukcuk.com.mm
CUKCUK ဟာ ကၽြန္မရဲ႕ စားေသာက္ဆိုင္ ၅ ဆိုင္က္ို စီမံခန္႕ခြဲ နိုင္ဖို႕ ကူညီေပးေနပါတယ္။အခုဆိုရင္ ကၽြန္မဟာ စားေသာက္ဆိုင္အားလံုးရဲ႕ အေရာင္းစာရင္းေတြကို ဖုန္းေပၚမွာတင္ အခ်ိန္မေရြး ၾကည့္နိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။ကၽြန္မဝန္ထမ္းေတြ လည္း ေဆာ့ဝဲလ္ကို အခ်ိန္တိုအတြင္းမွုာဘဲ အသံုးျပဳနိုင္ၾကပါတယ္။ဝန္ထမ္းေတြဟာ တက္ဘလက္ခ္၊ဖုန္းေတြကို အသံုးျပဳျပီး စားပြဲေဘးမွတင္ ေအာ္ဒါမ်ားကို မွာယူနိုင္ပါတယ္။CUKCUK ကိုေရြးခ်ယ္မိလို႕ ကၽြန္မ ဝမ္းသာပါတယ္။.
Mrs. Kellie Pham
Golden Pho စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ Owner
cukcuk.com.mm
CUKCUK ဟာ ကၽြန္မဆိုင္မွာ အင္တာနက္လိုင္းက်ေနတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာလဲ ေခ်ာေခ်ာေမြ႕ေမြ႕ လည္ပတ္နိုင္ပါတယ္။CUKCUK ရဲ႕ ဆားဗစ္စ္ ဝန္ေဆာင္မွဳ အဖြဲ႕ကိုလည္း ႏွစ္သက္မိပါတယ္။အရမ္းကို ကၽြမ္းက်င္ျပီး စိတ္ကူးလည္း ေကာင္းပါတယ္။ကၽြန္မ ကေတာ့ CUKCUK ကိုဆက္ အသံုးျပဳျပီး အျခားသူေတြကိုလည္း အသံုးျပဳဖို႕ ေထာက္ခံေပးသြားမွာပါ။.
Ms. Felicia
The healthy Me salad & coffee
cukcuk.com.mm
Eclipse ဟာ မတူညီတဲ့ေနရာအပိုင္းအျခားမ်ားနဲ႕ အလြန္ၾကီးမားတဲ့ ဘားတခု ျဖစ္ျပီး စီမံခန္႕ခြဲဖို႕ ခက္ခဲပါတယ္။သို႕ေသာ္လည္း CUKCUK ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေအာ္ဒါမ်ားမွာယူျပီး ၾကိဳးမဲ့နည္းပညာျဖင့္ မီးဖိုခန္းကိုပို႕ေဆာင္ရန္ ႏွင့္ ေဖာက္သည္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္သင့္ေလ်ာ္စြာ ေငြရွင္းနိုင္ရန္ တို႕ကို စီမံခန္႕ခြဲနိုင္ပါ တယ္။ကၽြန္ေတာ္ေနာက္တစ္ေနရာမွာ ဆိုင္ဖြင့္ခဲ့ရင္လည္း CUKCUK ကိုဘဲဆက္သုံးျဖစ္မယ္လို႕ ထင္ပါတယ္။ ေက်းဇူးပါပဲ CUKCUK ေရ။.
Mr. Ni
Eclipse ဘားမန္ေနဂ်ာ Manager
cukcuk.com.mm
ကၽြန္မ က အျမဲတမ္း စီးပြားေရးကိစၥနဲ႕ ခရီးသြားေနရတဲ့ အတြက္ စားေသာက္ဆိုင္ အေျခအေန ေတြကို ဖုန္းကေနတစ္ဆင့္ သိရတာ အရမ္းေကာင္းပါတယ္။ေရာင္းခ်မွဳအေျခ အေန၊ေရာင္းအား အေကာင္းဆံုးပစၥည္းေတြ၊ေဖာက္သည္အေရအတြက္ေတြ အစီအရင္ခံမွဳမ်ားစသည္ျဖင့္ ဖုန္းကတဆင့္ၾကည့္ရွဴႏိုင္ပါသည္။ကၽြန္မဝန္ထမ္းေတြ ကလည္း အက္ပလီေကးရွင္း ကို ဖုန္း၊တက္ဘလက္ခ္ နဲ႕ သံုးရတာ ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ CUKCUK ဟာ အသံုးျပဳရတာ၊ေအာ္ဒါမွာယူရတာ အရမ္းလြယ္ကူပါတယ္။ကၽြန္မ CUKCUK ကိုုတကယ္ဘဲ ႏွစ္သက္မိပါတယ္။.
Mrs. Van
Sofaer & Co စားေသာက္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ Owner
cukcuk.com.mm
ကၽြန္မတို႕ဆိုင္က ဝန္ေဆာင္မွဳ အျမန္ေပးရတဲ့ ဆိုင္ျဖစ္ပါတယ္။CUKCUK ဟာ ကၽြန္မတို႕ကို ပိုျပီးျမန္ဆ န္ပိုျပီးအဆင့္ျမင့္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးပါတယ္။CUKCUK ဟာ ကၽြန္မကို ကုန္ပစၥည္းအၾကြင္းအက်န္ မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ဖို႕ရာ ကူညီေပးေနတာေၾကာင့္ ကုန္ပစၥည္းေတြ ျပတ္လတ္သြားမွာကို ကၽြန္မ အေနနဲ႕ စိတ္ပူေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။”.
Ms. Loc
The Lafes coffee & tea
next
News, articles, and videos from media, press talk about CUKCUK
Sofaer & Co restaurant
Sofaer & Co restaurant